Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Ing. Pavel Štohl s.r.o. se sídlem Znojmo, Václavské nám. 132/6, 669 02 Znojmo identifikační číslo: 253 49 767 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 28014 předmět podnikání: výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol; pořádání rekvalifikačních kurzů.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Pavel Štohl s.r.o., se sídlem Václavské nám. 132/6, Znojmo, IČ 253 49 767 (dále jen „prodávající“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stohl-znojmo.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své samostatné výdělečné činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodním podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2. Přístup k uživatelském účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících nákladů (zejména nákladů spojených s balením a dodáním zboží). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží, o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávku. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Znojmo, Václavské nám. 132/6
  • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 233580149/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, (dále jen „účet prodávajícího“)
  • d) bezhotovostně platební kartou

4.2. Společně s kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží vše smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen společně s platbou uvést variabilní symbol platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně platby prováděné na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy lze pouze do doby převzetí zboží Po tomto termínu již nelze odstoupit od smlouvy. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to až do doby převzetí kupujícím. Také v tomto případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezu zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Ve Znojmě dne 28. 8. 2023